Privacy policy

Versie van 21/04/2023

De website www.pensiob.be heeft als doel u informatie te verstrekken over het aanvullend sectoraal pensioen van de bouwsector (paritair comité nr 124).

Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen automatisch ‘cookies' op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. In de helpfunctie van uw internetbrowser kunt u lezen hoe u ze kunt weigeren of verwijderen.

 1. Bescherming van de persoonsgegevens
 

www.pensiob.be is een website beheerd door Pensio B, organisme voor de financiering van pensioenen, erkend door het FSMA op 18 december 2007, dat het sociaal sectoraal pensioen van de arbeiders in de bouwsector beheert.


Om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren, werd Pensio B gemachtigd door beraadslagingen van het  Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om persoonsgegevens te verwerken komende van de diverse bestanden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Pensio B verbindt er zich toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

 2. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?
 
Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van het pensioenreglement dat het sociaal sectoraal pensioen van de arbeiders in de bouwsector instelt.

3. Wat is de wettelijke basis?
 
De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de aanvullende pensioenen is:
 • de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een kruispuntbank voor sociale zekerheid;
 • de koninklijk besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de Fondsen voor bestaanszekerheid betreft;
 • de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
 • de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening;
 • de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van 29 juni 2017 tot wijziging en coördinatie van het pensioenreglement en het solidariteitsreglement vastgelegd bij de CAO van 16 november 2006 tot invoering van een “sectoraal pensioenstelsel” voor de arbeiders van de bouwnijverheid.

Deze teksten zijn beschikbaar op de volgende websites:
 4. Welke persoonsgegevens verwerken we?
 
 • uw persoonsgegevens uit het Rijks- en bisregister (naam, adres …);
 • uw contactgegevens;
 • de aanvullende pensioenrekeningen die u opbouwt of opbouwde tijdens uw loopbaan (de verworven reserve, de verwachte prestatie, de overlijdensdekking);
 • bijzondere gebeurtenissen in uw aansluiting (zoals indiensttreding, uittreding, overdrachten, pensioneringen, uitbetaling);
 • uw loopbaangegevens (legitimatiekaarten en DmfA-aangifte).
 5. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?
 
 • uw persoonsgegevens:
  • Rijksregister;
  • officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
 • uw contactgegevens:
  • U (via de formulieren van Pensio B).
 • uw loopbaangegevens:
  • Officiële instanties via het netwerk Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
 • uw betalingsgegevens:
  • U (via de formulieren van Pensio B).
 6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?
 
Vanaf uw eerste aansluiting bij het pensioenplan worden uw persoonsgegevens opgeslagen gedurende uw volledige beroepsloopbaan.

 7. Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens communiceren?
 
 • de openbare instellingen (FSMA, FOD Financiën, RSZ en FPD) in het kader van hun wettelijke opdrachten;
 • de inrichter van uw aanvullend pensioen (Fonds voor Bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen van de werklieden uit het Bouwbedrijf opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006);
 • de derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken;
 • de derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de privacycommissie (gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, ….).
Verder worden uw gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoeken. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonsgegevens.

  8. Welke rechten hebt u?
 
Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten, leeft Pensio B de wetgeving na. Binnen de grenzen van deze wetgeving hebt u het recht:
 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking en de overdracht van uw gegevens.
 Daartoe neemt u contact op met de functionarissen voor  gegevensbescherming (cfr punt 11).
 
 9. Kunt u uw toestemming intrekken?
 
Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming (gegevens buiten het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid),  kan U deze toestemming te alle tijden intrekken.

 10. Hoe kunt u een klacht indienen?
 
Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, is het aangeraden zo snel mogelijk contact te nemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming (zie punt 11).
 
Het zal vervolgens steeds mogelijk zijn om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

 11. Contactgegevens
 E-mail